Nakita ba’s syudad sila

1
Nakita ba’s syudad sila,
Nagtigum’s sukaranan?
Sila bulawang tangkawan,
Sa Ginoo puy-anan.
  Iglesia lokal nga pinili sa Dios,
Mga balaan nausa!
Iglesia lokal nga pinili sa Dios,
Mga balaan nausa!
2
Nakita mo ba sa tigum,
Nagpatugbaw sa tingog?
Nag-ambit tanang igsoon,
Nagpadako’s Ginoo!
3
Ang tanan nag-ampo-basa,
Nihanggap’s buhing Pulong;
Ampo, dayeg, inom, kaon,
Nagpahimulos sila!
4
Nagtawag “Ginoong Jesus!”
Sa ngalang gihigugma;
Naglabing kalipay nila,
Sa pagtawag Kaniya.
5
Nadungog bang hallelujah?
Daw lanog sa dalugdog;
Hallelujah! Hallelujah!
Ang yawa gitambog na!
6
Paglalin nakita mo ba,
Daygon S’ya ning lihoka
Sa iglesia’s matag syudad,
Aron mobalik na S’ya.
7
Mobalik na ang Ginoo
Alang gyud sa iglesia;
Sa iglesia giandam N’ya
Ang Pangasaw-onon N’ya.
  Mahimayaon kini nga iglesia,
Way mansa, kunot, ug buling,
Mahimayaon kini nga iglesia,
Puno’s himaya’s Ginoo!