Panahon na gyud karon pagtukod sa templo

1
Panahon na gyud karon pagtukod sa templo,
Tanang kaiglesiahan Iya mang ayohon.
Dili kini panahon sa kaugalingon;
Samtang ang balay sa Dios naawaaw!
  Magmalig-on sa pagtukod karon,
Ang Ginoo uban nato, sa himaya N’ya pun-on!
Magmalig-on, usahan’s pagtukod,
Aron makita sa nasud ang templo’s Ginoo.
2
Si Jehova nag-ingon: Gawi mo susiha,
Daghan ka ug gipugas, gamay ra’g ani ka,
Tumungas ngadto’s bukid, sa kahoy manguha,
Itukod’s Akong balay sa himaya.
3
Sacerdoteng tinawag, sa Dios mosugot gyud,
Pasagding biaybiay, kay S’ya uban nato,
Magmadasigon gayud sa buhat’s pagtukod,
Iampong matag usa mangako gyud.
4
Si Jehova nag-ingon, Templo Akong pun-on
Sa himayang labaw pa sa kanhing panahon!
Tinguha’s mga nasud ipasundayag na,
Himaya uban N’ya hangtud gyud’s dayon.

Haggeo 1