Iglesia Lawas Niya

1
Iglesia Lawas Niya,
Puy-anan sab sa Dios;
Katiguman’s tinawag,
Pagsakot’s Dios ug tawo;
Dios nagpili n’yang daan,
Ug gitubos sa krus;
Kinaiya’g posisyon,
O pagkalangitnon.
2
Bag-ong tawo binuhat,
Gianak’s Nabanhaw;
Gibautismohan sa Dios,
Gibalaan’s Pulong.
Cristo ’yang kinabuhi,
Iyang Ulo usab;
Uban Niyang nikayab,
Nagtunob’s kaaway.
3
Patukoranan’s Lawas
Si Cristo ra mismo;
Diosnon sama ni Cristo
Sa tanan nga butang;
Tanang bahin kin’hanglan
Mag-agi’s Calvario,
Gitukod’s pagkabanhaw—
Bililhon nga bato.
4
Kinaiya n’ya usa,
Usang Dios, Ginoo;
Espiritu, pagtoo,
Paglaum, bautismo.
Dios Trinidad na’s sulod,
Usa ra ka Lawas;
Sa pagtoo nausa,
Paglaum’s himaya.
5
Tanang mga bahin n’ya
Gikan’s kanasuran,
Bisan unsang matanga,
Usahon N’yang tanan;
Wa nay Judio’g Gentil,
Agalon, ulipon,
Way ubos o dungganon,
“Bag-ong tawo” Cristo ra.
6
Usa lang’s uniberso,
Sa lokal nadayag;
Usa ka dapit usa,
Sukaranan lokal.
Mangako’s kaugalingon
Pagdumala’s dapit;
Apan sa pakig-ambit
Usa’s uniberso.
7
Iglesia’s matag lokal
Hulagway sa Syudad;
Sa tanan nga bahin gyud
Syudad gipadayag.
Cristo Sugang magsidlak.
Dios na’s su’d, Kahayag;
Tangkawang masanagon
Dagway N’yang matahum.