O unsa nga kadaugan

1
O unsa nga kadaugan!
Ang Dios mismo nahimong tawo,
Suot N’yang kinaiya’s tawo,
Magtuman’s ’yang dakong plano;
Namatay naglaglag’s Yawa;
Nabanhaw, Anak sa Tawo!
2
Sa ma’yong kagawian N’ya,
Napugngan Niyang Yawa;
Tawo S’yang nidaug’s panulay,
Nakalabang’s pagsulay.
Madawat na’s espiritu,
Kagawian maako.
3
Sa Espiritu ning Jesus,
Na’ng ma’yong kinabuhi’s tawo.
May maayong kagawian,
Lunlon diosnon kaayo.
Kadato ning Espiritu,
Sangkap N’ya’s tanang tawo!
4
Matuod gyud! Misteryoso!
Nagpuyo S’ya sa sulod ko.
Nikaylap, nakinabuhi—
Sa tibu’k kasingkasing ko.
Hallelujah! Hallelujah!
Way hunong nga daygon ko.
5
O pagkamahimayaon!
Ang Dios nadayag sa unod.
Mga bahin ta’s Lawas N’ya,
Magpadayag’s ’yang pagka-tawo.
Kinabuhi’s pagkatawo N’ya,
Alang’s puy-anan sa Dios.