Subang nag-agay ug kahoy

1
Subang nag-agay ug kahoy,
M’oy makita dayon’s Eden,
Kalan-ong sangkap sa tawo,
Mabuhi s’ya’s dayon.
  Dios dihang Cristo ma-sangkap ko,
Dios Espiritu nagpakaon;
Kon mokaon ako ni Cristo,
Kan’ya mapuno ko.
2
Kahoy nagpakitang Cristo,
Kalan-ong sangkap sa tawo,
Kadato’s Dios makaon n’ya,
Ug matagbaw siya.
3
Subang maong Espiritu,
Magsangkap’s espiritu’s tawo,
Mapuno s’ya’s kadato’s Dios
Ug mabalaan s’ya.
4
Kinabuhi nako’s Cristo,
Nagpuyo S’ya’s esp’ritu ko,
Hingpit ko nga masakot’s Dios,
Magsidlak’s dagway N’ya.
5
Cristo’s himaya ituboy,
Espiritu sugton ko gyud,
Ipailang himaya N’ya,
Mapuno ko’s grasya.