Di ang mga letra

1
Di ang mga letra,
Kondi’ si Cristo,
Buot ihatag’s Dios
Magluwas nato;
Di mga doktrina,
Kondi’ S’ya mismo
Ang maghubad nato
Sa kaugalingon.
2
Dili pagtulon-an,
Unsa bang porma,
Ang makapabuhi’g
Makatransporma;
S’ya nga Espiritu
M’oy kinabuhi,
Magpakinabuhi
Nato’s plano’s Dios.
3
Di pilosopiya,
O bisan unsa,
Ang makapasama
Nato ni Cristo;
Si Cristo ra gyud nga
Nahimong kita,
Ug sa pagkabanhaw
Na-bahin ta N’ya.
4
Di ang relihiyon
Ni Cristianidad
Makatuman’s tuyo’g
Patigayon’s Dios;
Si Cristo ra ingon
Nga atong tanan
Maoy makatagbo
Sa Iyang tuyo.
5
Tanang hiyas gihatag
sa grasya N’ya,
Kagamitan di
kabaylo ni Cristo;
Si Cristo ra gayud
Ma-tanan nato!
Sa tanan nga butang
Dagko ug gagmay.