Nagkaon sa buhing tinapay

1
Nagkaon sa buhing tinapay,
Nag-inom sa buhing tuboran;
Ug bisan kinsang moinom,
Dili na gayud uhawon.
Unsay dili uhawon? Oo, di na uhawon!
Unsay dili uhawon? Oo, di na uhawon!
Bisan kinsa nga moinom,
Dili na gayud uhawon!
2
Nagkaon sa buhing tinapay,
Kalan-ong dulot sa Ginoo,
Bisan kinsa nga mokaon,
Dili na gayud gutomon.
Unsay di na gutomon? Oo, di na gutomon!
Unsay di na gutomon? Oo, di na gutomon!
Bisan kinsa nga mokaon,
Dili na gayud gutomon.
3
Nagginhawa sa buhing hangin,
Pag-ambit’s kinabuhi N’ya,
Bisan kinsay moginhawa—
Kinabuhi maangkon n’ya.
Unsa, Dios maangkon ta? Oo, Dios maangkon ta!
Unsa, Dios maangkon ta? Oo, Dios maangkon ta!
Bisan kinsay moginhawa,
Kinabuhi maangkon n’ya!
4
Natilawan nang buhing bino,
Diosnong kinabuhi’s Ginoo,
Bisan kinsay makatilaw,
Sa Dios gyud siya maghugyaw.
Unsa, sa Dios maghugyaw? Oo, sa Dios maghugyaw!
Unsa, sa Dios maghugyaw? Oo, sa Dios maghugyaw!
Bisan kinsay makatilaw,
S’ya gayud maghugyaw.
5
Si Cristo ang nabanhawng Hari,
Magdala nato sa kinabuhi,
Bisan kinsa nga modawat,
Mabuhi hangtud sa dayon.
Unsa, mabuhi’s dayon? Oo, mabuhi’s dayon!
Unsa, mabuhi’s dayon? Oo, mabuhi’s dayon!
Bisan kinsa nga modawat,
Mabuhi hangtud sa dayon!