Ngalang humot daw gibubong dihog

1
Ngalang humot daw gibubong dihog;
Gugmang ma’yo pa’s bino, daniha!
Kon sundon namong tunob sa panon,
Makaapil’s ambitay’s gugma Mo.
2
Hinigugma ko S’ya, gugma ko N’ya;
Gidani N’ya, gipursigir ko S’ya;
Mirra S’yang gitipigan ko’s dughan,
†Copher’ng matahum, sul-oban ko N’ya.
3
Naligo’s gugma, naghigda ko N’ya,
Nagpa’mus’ kadato’g katam-is N’ya;
Gugma bandila, pakitang mahal,
Malomong naglipay’s kasingkasing.
4
Minahal ako, ako Iyaha,
Lirio ko ug Magbalantay ko S’ya,
Landong ipaylas inigkakadlawon,
Sama’s lagsaw S’ya’s bukid makita.
5
Mirra sa pagkamatay uban N’ya,
Incienso’s pag’banhaw, tuhopan N’ya;
Huypi, hanging amihan, habagat,
Himoang tanamang maglipay N’ya.
6
Kaniya salampating way mansa,
Daw putling lirio sa presensya N’ya,
Iyaha ra, labing kalipay N’ya,
Ako gyud S’yang Awit’s mga awit.
7
Tahum daw Bulan, masama ko N’ya,
Daw Adlawng motubo’s gidak-on N’ya;
Tanan alang’s pagpahimuot N’ya,
Tanan aron ikapadayag S’ya.
8
Kinabuhi Ka, dagway ko Nimo;
Gugmang nag-usa labing malig-on,
Di gyud malaglag o mapulihan
Hangtud madayag Ka’s kabukiran.

† Usa ka tanom sa Daang Kalibutan nga mahal kaayo tungod sa humot nga dalag ug puting mga bulak niini. (A.S. 1:14, A.S.V.)