Siya’y mag-isang nanalangin

1
Siya’y mag-isang nanalangin
Sa gabing madilim;
Saro ng poot inubos;
Siya’y nagdusang lubos.
  Nag-iisa,
Pasan Niyang mag-isa;
Buhay Niya ay ibinigay,
Nagdusa, nagdugo at namatay.
2
Nag-iisang nakatayo,
K’harap ni Pilato;
Suot tinik na korona,
Lahat, tinakwil Siya.
  Nag-iisa,
Pasan Niyang mag-isa;
Buhay Niya ay ibinigay,
Nagdusa, nagdugo at namatay.
3
Siya ay ipinako sa krus,
Nang tao’y matubos;
’Tinakwil ng Diyos at tao,
Siya’y nagsakripisyo.
  Nag-iisa,
Pasan Niyang mag-isa;
Buhay Niya ay ibinigay,
Nagdusa, nagdugo at namatay.
4
Pagsintang di mapantayan,
Iyo bang tatanggihan?
Siya ay Iyong pasalamatan,
At huwag mo Siyang iwan.
  Nag-iisa,
Pasan Niyang mag-isa;
Buhay Niya ay ibinigay,
Nagdusa, nagdugo at namatay.