Hebreo 8

  Hebreo 8
1
Ang ministeryo Mo,
Ekselente ito;
Mas mabuting tipan,
Pangakong mas ’inam;
Batayan mas ’buting utos.
Tagapagtupad Kang lubos.
2
Mas mabuting tipan,
Pangakong mas ’inam;
Mas mabuting utos
Pagka’t buhay lubos.
Matupad gawang pagtubos,
Mas mabuting dugo ’buhos.
3
Sa Hebreo ocho,
Daan nang mabuo;
Buhay itinanim
Sa kal’wa ilalin.
Utos ng buhay ginuhit
Sa damdamin, pasya’t isip.
4
H’wag ka nang babalik,
Sa utos ng titik;
Ang dapat habulin,
Utos ng buhay rin.
Titik patay na luma pa;
Buhay ay bago’t sariwa.
5
Ang utos ng buhay,
Sa lo’b ating taglay;
Gumagawang kusa,
Di sa pagpapasya.
Mapuspos, mawangis sukat;
Tularan sa lo’b kakalat.
6
Sala’y napatawad,
Buhay naigawad;
Diyos, ngayo’y Diyos natin,
Tayo’y bayan Niya rin.
Sa lo’b kilala natin Siya;
Atin na ang pagpapala.
7
Magiging anak na;
Buhay Niya’y gagawa
Transpormang gawain,
Tayo’y babaguhin.
Tapos na ang panalangin -
Anak ’ting pupurihin!