Panahon ng paglalaban

1
Panahon ng paglalaban
Nasa atin ngayon,
Ang lakas ng himagsikan
Hanay na paayon.
Ang pagka-tao ni Hesus,
Ating makamtan na,
Wangis Niya’t kapangyarihan,
Mahayag sa lupa.
  Lahat tayo’y tumindig,
Sa buhay ni Hesus,
Gandang-asal nanaig
Sa samang kay lipos;
Paglusob ng kasamaan,
Ng likong kapanahunan,
Ang pagka-tao ni Hesus
Ekklesia’y magtanyag.
2
Tingnan, Satanas sumira
Buhay natin dito;
Nguni’t ating Panginoon
Nagbangon ng tao!
Siya ang binhi ng babae
Nagkatawang-tao
Taong Hesus—huling Adam -
Satanas tinalo!
3
Ngayon tawagin, inumin,
Kainin si Hesus,
Pagka-tao Niya’y tam’sahin
Dyablo’y matutuos.
Sa Panginoon bumaling,
Kalul’wa’y itatwa;
Gawa ng diyablo’y wasakin
Bagong tao’y ’handa.
4
Tingnan bansang napinsala
At gumon sa sala;
Sangkatauha’y natisod
At napakasama.
O anak ng kaharian
Asinan ang lupa;
Magaling Niyang pagka-tao
Pinreserba tayo.