Tinik ang dati Mong putong

1
Tinik ang dati Mong putong,
Glorya naman ngayon;
Ngayon ay nasa langit na,
Aming Pinuno Ka.
2
Sa banal, Ika’y ligaya,
Ilaw ng langit pa;
Inihayag pag-ibig Mo,
Lalim mabatid ko.
3
Sa ’min krus Mo’t kahihiyan,
Biyaya nabigyan;
Lupa’y tanggihan Kang husto,
Dangal sa langit Iyo.
4
Kabalikat sa pagdusa,
Maghari tulad Niya;
Galak bayarang halaga,
Nang layon makuha.
5
Sa ’min, buhay, lakas, krus Mo,
Kamatayan sa Iyo;
Ngayon galak, yama’t glorya,
Walang hanggang asa.