Bugtong na Anak ng Ama

1
Bugtong na Anak ng Ama,
Ikaw ang Salita;
Diyos na nakita’t narinig
Ang Mahal ng langit.
Anak ng Diyos, matagpuan,
Sa Iyo Kanyang kapuspusan.
2
Sa Iyo, l’walhati ng Ama,
Sakdal na nakita.
Kapuspusan ng Diyos sa Iyo,
Palaging dibino.
Anak ng Diyos, matagpuan,
Sa Iyo Kanyang kapuspusan.
3
Larawan ng Di-makita,
Kubling esensiya Niya;
Tanglaw ng di-likhang Ilaw,
Puso Niya’y natanaw.
Anak ng Diyos, matagpuan,
Sa Iyo, Kanyang kapuspusan.
4
Maging anghel di-malaman,
Hiwaga ng Ngalan;
Sarili Mong mahiwaga
May unawa’y Ama.
Anak ng Diyos, matagpuan.
Sa Iyo, Kanyang kapuspusan.
5
Sansinukob pinagpala,
Ika’y sentro na nga;
Anak ng langit na sinta.
O papurihan Ka!
Anak ng Diyos, matagpuan
Sa Iyo, Kanyang kapuspusan.