Marami ang sumisiksik sa kaharian

1
Marami ang sumisiksik sa kaharian,
Nguni’t sa krus kakaunti ang pumapasan;
Sakim sa biyaya, mundo’y hindi matakwil;
Nais pagpalain ng Diyos, sa Diyos ay suwail.
2
Marami ang naghahangad ng luwalhati,
Sa kadustaa’y walang makikibahagi;
Ibig ay maghari, nguni’t ayaw malugi -
Para kay Kristo, ituring lahat na dumi.
3
Marami ang kumakain sa Kanyang hapag,
Subali’t sa pag-ayuno walang kaharap;
Di mabilang ang umawit na kasama Niya,
Subali’t sa pagbabantay ay halos wala.
4
Kung inihanda ng Panginoon ang lahat,
Sila’y magpupuri at magpapasalamat,
Nguni’t kung ang Panginoon ay makikiusap,
Uutusan lamang ay tumututol agad.
5
Nguni’t ang mga umibig sa Panginoon,
Dalita o pagpapala di tinatanong,
Handang ialay kanilang buhay at dugo,
Bigyan Mo ako ng pag-ibig tulad nito.