Paano ko Siyang mahalin

1
Paano ko Siyang mahalin?
Siya’y handugan at lugurin?
Di lumihis sa landas Niya
At makahugpong sa Kanya?
2
Kahit landas ko’y masukal,
Huwag hayaang ako’y mabuwal,
Gawin akong masunurin,
Tanging sa krus Mo’y tumingin.
3
Ako’y paalalahanan,
Ang galak ay Iyong iniwan,
Lungkot, gutom, pagod, uhaw,
Walang lunas, gabi’t araw.
4
Para sa ’kin namatay Ka,
Lugod Mo’y Iyong itinatwa;
Kaginhawahan ng mundo
Di matakwil para sa Iyo?
5
Ituring lahat ay lugi,
Ikaw ang makamit lagi,
Lahat sa aki’y sukal nga,
Hinayang ba’ng ibigin Ka?