Hindi mabigkas ng labi

1
Hindi mabigkas ng labi
Laya ng nilalang;
Na sa suhol ay tumanggi
Mapasa Diyos lamang.
Kanya ang lahat ng bagay,
Buhay, kamatayan,
Si Kristo ang kanyang buhay,
Hininga’t tirahan.
2
Kung katulad lamang natin
Hari ang humirang;
Kataka-takang tanggihan
Maging Kanya lamang.
Huwag mong sabihing pagdurusa,
Anong karangalan:
Sa makalangit na hukbo
Ika’y mapabilang.
3
Gising! Tanggapin ang alok,
Tingi maging buo!
Mga tao’t pangyayari,
Maglilingkod sa iyo.
Sa iyo ang lahat ng bagay,
Kung ikaw ay Kanya.
At may walang hanggang buhay.
Ikaw sa loob Niya.