Ang krus ba’y papasanin ko -

1
Ang krus ba’y papasanin ko -
Ang Kordero’y sundan?
Takot bang magpatotoo,
Itakwil ang ngalan?
  Ang ngalang mahalaga,
Buhay Mo’y naibigay,
Mahirap man, may biyaya,
Ako’y magtagumpay.
2
Palankin ba ’king sasakyan
Patungo sa langit?
Habang iba’y naglalaban
L’walhati’y makamit.
3
Wala bang dapat labanan?
Tagas ay pasakan?
Mundo ba’y pakisamahan?
Nang ako’y tulungan?
4
Maghahari kung naglaban,
Di-takot mangahas;
Mapahiya, magdusa man,
Salita Mo’y lakas.