Manliligtas umakyat na

1
Manliligtas umakyat na
Sa langit naluklok pa,
Putong ay l’walhati’t dangal
Mula sa Amang mahal;
Ginawang Ulo sa lahat,
Nang Diyos Kanyang mahayag.
2
Mula sa um’kyat na Kristo
Binuhos ang ’Spiritu,
Nang Katawan nabuhusan
Sangkap Niya’y binihisan;
Panginoon ng tanan Siya,
Sa ekklesia’y masamba.
3
Nang naging laman si Kristo
Diyos dinala sa tao,
Sa kam’tayan, pagkabuhay
Tao’y sa Diyos, dinala.
Pag’halo ng Diyos at tao,
Natupad sa loob Mo.
4
Umakyat sa kataasan
Naupo sa luklukan,
Hari ng mga hari Siya
Awtoridad ay Kanya;
Sa pagbuhos ng ’Spiritu,
Ito’y napatotoo.
5
Sa pagbuhos ng ’Spiritu
Sa ekklesia’y dumapo,
Sa lo’b ng ’Spiritu Santo
Ekklesia’y nabautismo;
Bautismo sa Espiritu,
May bahagi ka’t ako.
6
Purihin may katuparan
Minsan at palagian,
Aleluya, ’ting nakamit
Dakila ma’t maliit;
Lahat ng mga sangkap Mo,
’Spiritu’y nagbautismo.