Kristong buhay papurihan

1
Kristong buhay papurihan,
Diyos ng ’ting kaligtasan;
Buhay dibino ang daan,
Di regulasyon naman;
Matapos magawa tanan,
Buhay Niya may kakayahan
Magtranspormang lubusan.
2
Sukdulan tayong niligtas,
Nagbibigay-buhay, lakas;
Nilalin Kanyang Sarili,
Niligtas tayong lagi.
Nawala’y iniligtas Niya,
’Di lamang mula sa sala:
Bagkus tungo sa glorya!
3
Pagkasaserdote’y taglay,
Tagapamigay-buhay;
Sa sarili ko’y niligtas,
N’yaong buhay ang likas;
Buhay walang kasiraan,
Ang nagligtas nang lubusan:
Siya ay may kakayahan!
4
Kwalipikado buhay Niya,
Dalhin tayo sa glorya;
Kung di sa subok Niyang buhay,
Iba na ang salaysay;
Subok buhay Niya sa lupa,
Sa pagsilang hanggang krus Niya:
Kahit sa kamat’yan pa.
5
’Ligtas tayo, Siya’y nagprenda,
Buhay Niya’y gumagawa;
Upang mapasakdal tayo
Lahat ginawang husto;
Pinakamainam natin,
Maituring bigo pa rin:
Buhay Niya ang subukan!
6
Namagitan para sa ’tin,
Patuloy nanalangin;
Saserdoteng walang hanggan,
Magpakailanpaman;
Buhay upang mamagitan,
Saserdoteng ’ting kailangan:
Higit ang kataasan.
7
Magsilapit sa Diyos ngayon,
’Pahamak kung uurong;
Magsilapit tam’hin buhay,
Wastong pangsyon mataglay;
Magsilapit, buhay kunin,
Kamatayan lulunukin,
Bayan Niya tayo’y ’turing.

Hebreo 7