Daygon, Dios nga kal’wasan ta

1
Daygon, Dios nga kal’wasan ta,
Cristo nabuhi’s sulod;
Sa diosnong kinabuhi N’ya
Gil’was ta ug di’s sugo;
Sa nabuhat na ang tanan,
Kinabuhi N’yang gamhanan,
Mag-usab natong tanan.
2
Magluwas nato’s hingpit gyud
Gahum N’ya’s kinabuhi;
Tuhopan N’ya’s Kaugalingon,
Matag takna luwason.
Pagsulod N’ya m’oy pagluwas,
Gil’was N’ya di lang sa sala,
Kondi’ ngadto’s himaya!
3
Gihimo S’yang Sacerdote,
Maghatag’s kinabuhi;
Kinabuhiy kinaiya,
Makal’was kaugalingon:
Di madugtang kinabuhi,
Hingpit gyud nga makaluwas:
Daygong Dios, makahimo!
4
Kinabuhi N’ya takus gyud
Pagda’ nato’s himaya;
Kon wa pa masulayi S’ya,
Di unta maluwas ta.
Gisulayan sukad natawo,
Hangtud gilansang’s krus didto,
Agig kamatay, Hades.
5
Mol’was gyud nagpasalig S’ya,
Kinabuhi nagbuhat
Gibuhat N’yang tanan nato
Aron hingpiton kita.
Pakyas mang kinabuhi ta,
Ang Iya nasulayan na,
Hingpit gyung makaluwas!
6
Buhi S’ya ug alang nato
Sa dayon nangamuyo;
Buhaton N’ya sa panahon,
’Yang pagkasacerdote.
Dili mausab ug buhi,
Labaw pa sa kalangitan,
M’oy atong gikin’hanglan.
7
Manuol’s Dios agi Niya,
Ay’g balik’s pagkalaglag;
Ari, baton’s kinabuhi,
Magamit gyud ka ka’yo;
Ari, baton’s kinabuhi,
Himoon tang katawhan N’ya,
Kamatayon wad-on na.

Hebreohanon 7