Poon, huwag akong lampasan

1
Poon, huwag akong lampasan,
Samo’y pakinggan;
Nang iba’y Iyong tinatawag,
Ko’y huwag lampasan.
  Manliligtas,
Samo’y pakinggan;
Nang iba’y Iyong tinatawag,
’Ko’y huwag lampasan.
2
Sa luklukan ng Iyong awa,
Kamtan ginhawa;
Nakaluhod, nagsisisi,
Sa aking sala.
3
Sa galing Mo’y nagtiwala,
Hahanapin Ka;
’Spiritung bagbag lunasan,
Ng Iyong biyaya.
4
Ika’y batis ng ginhawa,
Sa ’kin buhay ka;
Liban sa Iyo ay wala na,
Dito sa lupa.