Halangdon gyud nga kalomo

1
Halangdon gyud nga kalomo
Ang naa’s Manlul’was;
Gipurongan S’ya’s himaya,
Baba puno’s grasya.
2
Way ikatandi Kaniya,
Sa mga anak’s tawo,
Matahum’s tanang matahum,
Sa langitnong panon.
3
Utang kong kinabuhi N’ya,
Tanan kong kalipay;
Gipadaug’s kamatayon,
Gil’was sa lubnganan.
4
Gida’s Amahang puy-anan,
Gipapahulay ko;
Gipakita’s himaya N’ya,
Kalipay gihingpit.
5
Nadawat kadagaya N’ya,
Pamatuod’s gugma,
Kon may libong kasingkasing,
Maimo, Ginoo.