Katubsanan Mo, Ginoo

1
Katubsanan Mo, Ginoo,
Pagkakatingad-an!
Wa pa igdungog, igkita,
Ni mahunahuna!
Diosnon Ka ug misteryoso,
Dili maasoy ko!
Katubsanan kahibudngan,
Di arang madayeg man!
2
Didto sa Krus ang lawas Mo
Gidughang, gipatay;
Dugo ug tubig niagay,
Nagbuhi’g nagtubos.
Dugong naghinlo kanamo,
Nagpahimuot’s Dios;
Ug gianak Mo pag-usab,
Nausa Kanimo.
3
Usang trigo Kang namatay,
Namunga ug daghan,
Nasakot, na-Lawas Nimo,
Usa’g kina’ya Mo;
Kami m’oy Imong pagtubo,
Ikawng sulod namo;
Mabuhi Ka ug maglihok,
Mapadayag namo.
4
Sanglit Lawas Mong kapuy-an,
Kami puloy-anan;
Dinhi namo napalgan Mo
Imong pahulayan.
Magtagbaw sa tinguha Mo,
Kami kapikas Mo;
Nagpahimulos uban Ka,
Sa usa ka Lawas.
5
Samtang naghandom mi karon
Uban ning timaan;
Puno gayud sa pagdayeg
Sa Imong pagtubos.
Gihimo Mong puloy-anan,
Lawas ug kapikas;
Kanimo magpasalamat,
Magsimba’g magdayeg.