Nia mi’s Jerusalem

1
Nia mi’s Jerusalem,
Wa na mi’s Babilonia,
Karon nagkahiusa,
O himaya sa Dios!
Pagtulon-an, opinyon,
Amo nang gibiyaan,
Espiritu ug kalag
Mahibalong mobulag.
  Hallelujah! Hallelujah!
Kami nagkahiusa,
Alang’s balay’s Ginoo,
Hallelujah! Hallelujah!
Nagkinabuhi na’s iglesia lokal!
2
Kin’hanglang sacerdote,
Sa Iyang pahiuli—
Kadtong nabuhi Niya,
O himaya sa Dios!
Gisuropan’s Ginoo,
May ganti silang Cristo.
Makatukod ni sila
Karon’s iglesia lokal.
3
Makitang pagkahari
May diosnong pagbulot-an—
Mosugot ta niini,
O himaya sa Dios!
Magpasakop gyud kita
Sa Espiritu Niya—
Alang sa kaayohan
Karon’s iglesia lokal.
4
Magbaton ug halaran,
Nga kahalaran’s tanan.
Patyong halad-sinunog,
O himaya sa Dios!
Di ni nato lalisan,
Hugot alang’s iglesia,
Ibton ’tong makadaut
Karon’s iglesia lokal.
5
Patuk’ranan nabutang—
Pagkahimaya gayud!
Nalipay kitang tanan,
O himaya sa Dios!
Isinggit sa makusog—
Nga sa layo madungog,
Kaaway ta mosibog,
Karon’s iglesia lokal.

Esdras 1-3