Ezra 1-3

  Ezra 1-3
1
Nasa Herusalem na,
Babilonia tapos na,
Tayo’y nagkakaisa,
O sa Diyos ang glorya!
Pagtuturo’y wala na,
Opinyon iniwan na,
Kaluluwa’t ’spiritu,
Hiwalay na nang husto.
  Aleluya! Aleluya!
Kami’y nagkakaisa
Para sa ekklesia.
Aleluya! Aleluya!
Sa ekklesia lokal namumuhay na!
2
Nang sum’long pagbabawi,
Kai-langan saserdorte -
Kay Kristo manatili,
Sa Diyos ang l’walhati!
Mapuspusan ni Kristo,
Kristo rin maging premyo.
Pagtatayo’y magawa
Sa lokal na ekklesia.
3
Pagkahari makita,
Awtoridad kasama -
Sa dibinong paghari,
Sa Diyos ng l’walhati!
Pasakop sa ’Spiritu,
Tunay na benepisyo -
Ka-ilanga’y ito nga
Sa lokal na ekklesia.
4
Dambana’y tam’hin natin,
Handog doon ihain.
Haing susunugi’y pat’yin,
Diyos luwalhatiin!
Kailangan di magtalo,
Sa ’klesia’y ganap tayo,
Ang di-ganap bunutin
Sa ekklesia ngayon din.
5
Ang pundasyon nalatag -
Ang l’walhati’y natanyag!
Tayo’y puspos ng saya
O sa Diyos ang glorya!
Pagsigaw ay lakasan
Mapakinggan ng tanan -
Ang kaaway talo na,
Sa ekklesia lokal nga!