Na’s iglesia lokal, pinili’s Dios

  Na’s iglesia lokal, pinili’s Dios;
Cristo m’oy kinabuhi
Ug panalangin. (Hallelujah!)
“Sa espiritu ug sukaranan”
Kaaway dag-on nato,
Ipadangat ang gingharian.