Nagtigum mi alang’s Imong panihapon

1
Nagtigum mi alang’s Imong panihapon:
Nagpasundayag’s among pagkausa.
May presensya Niya, ipailang pag’usa,
Sa pagkaon-inom, nabulahan kita.
2
Nagkaon’s tinapayng lawas N’yang gipikas
Nausang Lawas karon napa’muslan;
Tinapay sa talad—usa gyud nga Lawas,
Giusa’s Ginoo, atong pamatud-an.
3
Nag-inom sab mi’s kopa’s kabulahanan,
Panag-ambitay’s iglesia’s dugo N’ya;
Pagtoo, gitubos; dawatong balaan,
Kadtong gitubos nga nakaduol sa Dios.
4
O unsay masulti kondi’ “Hallelujah!”
Sa kamatuorang gihatag Niya.
Dugo Mo gigamit, Lawas gipa’muslan;
Maangkon Mong mahimayaong iglesia.