Manluluwas ko

1
Manluluwas ko
Nanaug’s himaya,
Nianhi akong Dios,
Iyang ngalan Jesus.
Natawo’s pasungan,
Langyaw sa Iyaha,
Tawo sa kasubo ug pag-agulo.
  Gimahal ko S’ya! Gisimba ko S’ya!
Gininhawa ko, tanan’s tanan!
Ang Magbubuhat Manluluwas ko,
Kahupnganan’s Dios naa Niya.
2
Unsang pagpaubos,
Kanato nagtubos;
Diha’s kangiob sa
Kawalay paglaum,
Siya naluoy,
Pagkadios gihubo,
Aron kalag ko Iyang maangkon.
3
Wa magpanuko,
Na-unod ug dugo
Dagway’s tawo gisul-ob,
Plano’s Dios nadayag;
O ang misteryo,
Halad sa Calvario,
Karon nasayran Kang “AKO MAO.”