Nianhi ako sa krus

1
Nianhi ako sa krus;
Buta, luya, ug kabus;
Tanan giisip—biya
Kal’wasan mapalgan na.
  Saligan Ka, Ginoo,
Cordero sa Calvario,
Niyukbo ko sa krus Mo,
L’wasa ko, Jesus, karon.
2
Dugay’ng gipangandoy Ka;
Dugay’ng gipuy-an’s sala;
Matam-is giingnan Mo,
“Hinloan Kong sala mo.”
3
Halaran Ka sa tanan—
Higala ug kabtangan;
Lawas ba o panahon—
Maimo hangtud’s dayon.
4
Nisalig’s mga saad,
Sa dugong gipadapat;
Sa abug nihapa ko,
Gilansang ubang Cristo.