Sa buhing Tinapay nangaon

1
Sa buhing Tinapay nangaon,
Sa buhing tubod nanginom;
“S’yang moinom,” Jesus nag-ingon,
“Dili na gayud uhawon.”
  Unsay di na uhawon?
Di na gyud uhawon!
Unsay di na uhawon?
Di na gyud uhawon!
“S’yang moinom,” Jesus nag-ingon,
“Dili na gayud uhawon.”