Si Cristo ray imong gikin’hanglan

1
Si Cristo ray imong gikin’hanglan,
Siya ang Dios nga nagpakatawo;
Giantus N’ya tanang kasakitan,
Namatay S’ya aron sala mo mahinloan.
  Gikin’hanglan mo si Jesus!
Tanan nagkin’hanglan N’ya!
Alang sa katubsanan,
Alang sa kaluwasan,
Sa kinabuhing dayon,
S’ya kinahanglan!
2
Nabanhaw S’ya ug nikayab’s langit,
Aron mahatag N’yang kinabuhi;
Kon sa kasingkasing tuohan mo,
Ipaambit N’ya nimo tanang gikin’hanglan.
3
Hayagan N’ya ang kasingkasing mo,
Pasayloon ug l’wason ka’s gahum;
Hinloan’s dugo tanang mansa mo,
Hatagan’s kinabuhi’s Dios, kin’hanglan mo S’ya!
4
Kinabuhi mo dunay nakulang,
Sa paglabay’s tuig nagkagrabe;
Si Jesus ray makatagbaw ni’ni,
Kakawangan S’yay mopuno, kin’hanglan mo S’ya!
  Gikin’hanglan mo si Jesus!
Tanan nagkin’hanglan N’ya!
Paglikay’s kakawangan,
Pagbaton’s kamat’oran,
Kinabuhi may tumong,
Kinahanglan S’ya.
5
Kalibutan puno’s kasakitan,
Sa kalisud walay makatabang;
Tanan kawang, di mo kasaligan,
Ug nagpadayag kinahanglan mo si Jesus!