Dakilang kaligtasan

1
Dakilang kaligtasan!
Dakilang kaligtasan!
Dakilang kaligtasan!
Hesus nagligtas!
  Kinalas tanang gapos!
Kinalas tanang gapos!
Kinalas tanang gapos!
Siyang nagpalaya!
2
Sala ko’y pinatawad!
Mga gapos kinalas!
Puso ko’y mapayapa!
Hesus nagligtas!
3
Ni sala man o tukso,
Ni pang’yamot ng Dyablo,
Ni pang-akit ng mundo.
Sa ’ki’y gumupo!
4
Aawit aleluya!
Aawit aleluya!
Aawit aleluya!
Ako’y naligtas!