Purihin Ka, Panginoon

1
Purihin Ka, Panginoon,
Ako'y iniligtas Mo;
Nilinisan at pinuspos,
Nang maging daluyan Mo.
  Daluyan lang, Panginoon,
Nguni't may Iyong biyaya.
Sa pagdaloy Iyong magamit
Saan man at kailan man.
2
Daluyan ng pagpapala,
Sa mga pusong uhaw;
Ihayag ang kaligtasan,
Pag-ibig Mo'y siyang sigaw.
  Daluyan lang, Panginoon,
Nguni't may Iyong biyaya.
Sa pagdaloy Iyong magamit
Saan man at kailan man.
3
Basyuhin Mo 'tong sisidlan,
Mapasa I-yong kamay;
Lakas nami'y nanggagaling
Sa biyayang Iyong bigay.
  Daluyan lang, Panginoon,
Nguni't may Iyong biyaya.
Sa pagdaloy Iyong magamit
Saan man at kailan man.
4
Sinasaksi Iyong biyaya:
Binili at inangkin,
Sa sala ay pinalaya!
Pumasok Ka sa akin.
  Daluyan lang, Panginoon,
Nguni't may Iyong biyaya.
Sa pagdaloy Iyong magamit
Saan man at kailan man.
5
Panginoon, puspusan Mo,
Ang aming pusong laan;
Nang ang batis ng Iyong buhay,
Aagos sa daluyan.
  Daluyan lang, Panginoon,
Nguni't may Iyong biyaya.
Sa pagdaloy Iyong magamit
Saan man at kailan man.