Ngayon ang Espiritu ng Diyos

(Ang pag-awit sa Tagalog ay walang "slur")
1
Ngayon ang Espiritu ng Diyos,
Espiritu na ni Kristo Hesus;
Diyos-Taong namatay, nabuhay,
N'ging 'Spiritung nagbigay-buhay.
2
Mula sa umakyat na Hesus,
'Spiritung ito sa 'kin pumasok,
Nang lahat Niyang katotohanan;
Maging lahat kong karanasan.
3
Espiritu ni Hesu-Kristo,
Napalo'b lahat na elemento;
Diyos at tao, dalawang likas,
Glorya Niya't buhay nababakas.
4
Pagd'rusa ng pantaong buhay,
Kapangyarihan ng pagkabuhay
Awtoridad kapangyarihan
Sa Espiritu ma'tagpuan.
5
Sa mga elementong ito
Kumilos Siya sa espiritu ko
Sa pagpapahid ng unggwento
Yaman Niya naging tamasa ko.
6
Ang aking lahat na sekreto,
Nagpalo'b ng lahat na 'spiritu;
Sa bawa't panig kumikilos
Nang maging lahat natin ang Diyos.