Espiritu ng Diyos ngayon

1
Espiritu ng Diyos ngayon,
Ay kay Kristo na Pangino'n,
'Spiritu ng realidad,
Buhay sa akin at lahat.
2
Kristo ay Diyos naging tao,
Nahayag buhay dibino;
Bagong-anyo ni Kristo ay
Espiritu bilang buhay.
3
Kapuspusan ng pamun'an,
Kay Kristo nagsakatawan,
Lahat ng yaman ni Kristo,
Katotohana'y 'Spiritu.
4
Ama'y nasa lo'b ng Anak,
Ngayon 'Spiritu'y ang Anak;
Nakaugpong Ama't Anak,
'Spiritu kai-sa ng Anak.
5
Pinalakas ng 'Spiritu,
Puso'y tahanan ni Kristo;
Pag-ibig Niya't kapuspusan,
Buong katauhan pun'an.
6
Kay Kristo, Ama 'ting angkin,
Sa kailangan Siya'y tanggapin;
Sa 'spiritu naranasan,
Kristo bilang buhay, tanan.
7
Gamitin realidad Mo,
Espiritu pun'an ako;
Babaran akong lubusan,
Aking tamasa'y Iyong yaman.