Sabi ng Panginoon

1
Sabi ng Panginoon:
“Lakas mo’y di sapat,
Sa Akin masumpungan
Buhay at lahat-lahat.”
  Hesus nagbayad
Ng aking utang;
Sala ko’y pinatawad,
Ako’y hinugasan.
2
Sa kapangyarihan Mo,
Aking nasumpungan:
Natunaw batong puso,
Ketong ay nalinisan.
3
Wala ’kong kabutihan
Bagay sa b’yaya Mo,
Damit ko’y huhugasan
Sa dugo ng Kordero.
4
Sa harap ng luklukan,
Sa Kanya ’ko’y lubos,
Aking patotohanan:
“Manliligtas ko’y Hesus!”