’Spiritu ng Tres-unong Diyos

1
’Spiritu ng Tres-unong Diyos,
Nanahan sa ’spiritu ko;
Nasa’y sa atin umagos,
Hayag Diyos na na kay Kristo.
2
Nguni’t sa taong natural,
’Spiritu’y nasa kulungan;
Sa halip bigyang tahanan,
Tayo’y Kanyang bilangguan.
3
Siya’y tulad ng kayamanan,
Nasa luwad na sisidlan;
Mabasag kinakailangan,
Upang matanghal ang yaman.
4
O kinakailangan nga
Paghahadlang ay mawala;
Sarili ko’y basagin Mo
Nang ’Spiritu’y mapalaya.
5
Ito na rin ang dahilan,
Pangino’n gumawang hakbang;
Nang panlabas nating tao,
Ay mabasag nang lubusan.
6
Taong panlabas, kalulwa
Sarili dapat matapos;
Nang ang panloob na tao
Ay mapalaya nang lubos.
7
Panginoon, ibigay Mo
Banal na pagkabasag ko;
Sa aking pagiging buo
Laan akong basagin Mo.
8
Pahalagahan ko nawa,
Pagbabasag na Iyong gawa;
Higit na bigyang-halaga
Mga lugi kaysa gana.