Panginoong Espiritu

1
Panginoong Espiritu
Sa ’min namumuhay;
Amin at Iyong Espiritu
Nagkaisang tunay.
2
’Spiritu nating dalawa,
Kapwa sumasaksi,
Kami’y anak ng Diyos Ama,
Mamana’y l’walhati.
3
Ikaw aming nahihipo
Sa ’ming espiritu,
Ibinigay Sarili Mo
Bilang Espiritu.
4
Lumalakad sa ’spiritu,
Lagi Kang susundan;
Gumagabay Kang ’Spiritu,
Ako’y Iyong tanglawan.
5
Pagsamba ko’t pamumuhay
Nasa espiritu;
Ako ay napapatibay
Ng Iyong Espiritu.
6
Espiritu Mo’t amin din
Sabay manalangin;
Espiritu Ka sa amin,
Ang Siyang dumaraing.
7
Babaling sa espiritu
Nang makaugnay Ka;
Mabahagi sa ’spiritu,
Ang dibinong mana.
8
Anong kaisahan ito!
Dalawang ’spiritu
Magkatahan, magkahalo,
Ang amin at sa Iyo!