Kalulwang nahahapo’t bagbag

1
Kalulwang nahahapo’t bagbag,
Liwanag walang makita;
’Pag tingin sa Tagapagligtas,
May ilaw, buhay sagana.
Mata’y ’baling kay Hesus
Masdan mukha Niyang kay ganda,
Panlupang bagay lalabong lubos
Sa Kanyang l’walhati’t biyaya.
2
Sa dinanas Niyang kamatayan
Sundan Siya tungo sa buhay;
Wala ng habol kasalanan
Higit pa sa matagumpay.
3
Hindi bibigo Salita Niya
Sa Kanya ay manalig ka;
Humayo sa magulong mundo
Kaligtasan ’patotoo.