Substansiya ng Diyos—’Spiritu

1
Substansiya ng Diyos—’Spiritu,
Kanyang esensiya dibino;
Sa ’spiritu hipuin Siya,
Makaugnay Siya’t tamasa.
2
Kailalima’y ’spiritu,
Sangkap na tunay ng tao;
Kung Diyos ’ting kakaugnayin,
Sa espiritu’y bumaling.
3
Pagsambang hanap ng Ama
Tanging nasa ’spiritu nga;
’Spiritu Niya sa ’spiritu,
Dalawa nga’y napaghalo.
4
Espiritu sa ’spiritu,
Nagkaisa, naihalo;
Pantaong ’spiritu’y bahay
Dibinong ’Spiritu’y buhay.
5
Pantaong ’spiritu lamang,
Matamasang kapuspusan;
Sa ’spiritu Diyos kasama,
Handog tunay na pagsamba.
6
Ebanghelyo, pagpatibay,
Pagsalamuha’t paggabay,
Pagpulong, pag’patotoo,
Dalhin tao sa ’spiritu.
7
Sa ’spiritu manalangin,
Maglingkod at Diyos hipuin;
Lumalago, nagtatayo
Nahayag glorya ni Kristo.
8
O Panginoon, nais ko,
Bumaling sa espiritu;
Ang Sarili Mo’y hipuin,
Espiritu’y padaluyin.