Espiritu kinaiya

1
Espiritu kinaiya,
Balaang pagkamao N’ya;
Makontak, mapa’muslan S’ya
Sa atong espiritu ra.
2
Espiritu’s kahiladman,
Labing tinuod bahin’s tawo;
Kon kontakong Dios nga buhi,
Espiritu gyuy gamiton.
3
Dios buot magsimba ta N’ya
Diha lang sa espiritu;
Espiritu N’ya mosu’d’s tawo,
Mausang Esp’ritu N’ya’s tawo.
4
Magtawganayng espiritu,
Masagol, mausa sila;
Esp’ritu ta puy-anan N’ya,
Ma-kinabuhi nato S’ya.
5
Mabuhi’s kahupnganan’s Dios
Kon mokontak’s Esp’ritu N’ya;
Sa espiritu lang Siya
Masimba’g maalagad ta.
6
Sa pangalagad, ambitay,
Tawo dad-on gyud’s espiritu;
Pangalagad ma-pag-ampo,
Magsanongayng espiritu.
7
Mag-ampo-silbe’s esp’ritu,
Mokontak’s kinabuhi’s Dios;
Magtubo’g-tukod’s esp’ritu,
Bug-os makahayag’s Cristo.
8
Moliso gyud’s espiritu,
Makat-on’s pagkontak Nimo;
Uba’g agay esp’ritu ta,
Moawas hangtud sa dayon.