Nahayag sa Anak Iyong pagsinta

1
Nahayag sa Anak Iyong pagsinta,
Papurihan Iyong Ngalan, Diyos Ama.
Kanyang hinamak ang kahihiyan.
Upang matupad Iyong kalooban.
2
Nanguna sa maraming kapatid,
Panganay na Anak sa pag-awit.
May ’tinaas Niyang tinig nagpuri,
Sa ’spiritu nagpuri rin kami!
3
Sa Sinisintang Anak pinili,
Sa Iyong kagalaka’y may bahagi;
Bago pa ng mundo’y naitakda,
Makabahagi sa buhay, b’yaya.
4
Mga nagtamo ng pag-ibig Mo
Sa ’spiritu’y lubusang nabago.
Bawa’t isa may katangian Niya,
Walang hanggang galak ay sa Kanya.