Nakubling pag-ibig ng Diyos

1
Nakubling pag-ibig ng Diyos,
Walang makabatid lubos;
Iyong ganda’y aking nakita,
Aking asam Iyong pahinga.
Walang pahinga puso ko,
Liban mamahinga sa Iyo.
2
Nagyaya lihim Mong tinig,
Pas’nin pamatok may ’tamis;
Halos aking ’tugunan na,
Nguni’t baka may hadlang pa.
Nagpas’ya na, lumayo pa,
Tuon sa Iyo, tum’likod pa.
3
Biyaya sa ’kin umakit,
Payapa hangad ng isip;
Sa paghanap di matagpo
Walang payapa sa puso.
Paglagalag hanggang kailan,
Yapak ko tungo sa Iyo lang.
4
Sa lupa, sa aking puso,
Walang bagay kahati Mo;
Manatili Kang mamuno,
Maging Panginoon nito.
Puso sa lupa’y lumaya,
’Pagkat sa Iyo ang pahinga.
5
Mailibing sarili ko,
Mabuhay lamang si Kristo,
Masamang nasa kitilin,
Kasalanan ay tapusin.
Sa lahat walang matanaw
Walang hangad kundi Ikaw.
6
Pangino’n tulong ibigay
Maligtas sa mga bagay;
Maraming pag-aalala,
Matigas na pagpapasiya.
Gawing masunurin ako,
Mapagpasalamat sa Iyo.
7
Akiting p’layo sa lupa,
Naghintay mapagkumbaba;
Iyong lagi akong sabihan:
“Ako’y Iyong Diyos, Sinta’t tanan.”
Pakinggan at damhin Ka nga,
Ikaw ang Hirang at Sinta.