Diyos makapangyarihan, dakila

1
Diyos makapangyarihan, dakila,
Pakinggan ako, Buhay-Di-likha,
Di masayod glorya tungkol sa Iyo;
Manlilikha, dapat mabatid ko.
2
Krus na dinanas ni Hesu-Kristo,
Bisa ng kamatayang inako,
Mula sa dilim ako’y ’nilipat
Tungong kahariang maliwanag.
3
Mula sa sentro punuin ako,
Maging sa paligid punuin Mo;
Masinag l’walhati’t liwanag Mo,
Nawa, O sa pamamagitan ko!
4
Diyos na banal, ’Di-nilikhang Buhay,
Espiritung nagbibigay-buhay
Likhain sa ’kin ang mahayag Ka,
Maakit sa Iyo walang iba na.
5
Salamat Diyos Ama sa Iyong b’yaya,
Sa buhay ak’y naghahari na;
Si Kristo aking kasamang Hari,
Ako’y nasiyahan, Siya’y nagwagi.