Purihin Siya! Hesus ating Manunubos

1
Purihin Siya! Hesus ating Manunubos,
Awitin ang pag-ibig Niyang sakdal,
Purihin Siya! Mga anghel sa l’walhati,
Sa Kanyang Ngala’y lakas at dangal.
Tulad ng pastol Siya ang mag-aalaga
Sa Kanyang bayan na kapiling Niya,
O kayong banal nasa kaliwanagan,
Purihin Siya! Nang magpakailanman.
2
Purihin Siya! Hesus ating Manunubos,
Nang dahil sa atin Siya’y nagdugo,
Siya ang ating pag-asa at kaligtasan,
Purihin Siya! Hesus, ang napako;
Manliligtas nagbata ng kalungkutan,
Koronang tinik, Siya’y pinutungan!
Dinusta’t itinakwil dahil sa atin,
Hari ng l’walhati, Siya’y purihin!
3
Purihin Siya! Hesus ating Manunubos,
Ang pagbubunyi ng hosana’y laksan!
Hesus, naghahari nang magpakailanman,
Saserdote’t Hari! Siya’y putungan!
Ipagbunyi nilupig Niya’ng kamatayan,
Saan ang tagumpay mo, libingan?
Si Hesus nabubuhay magpakailanman;
Si Hesus ang liligtas sa tanan.