Bangon at ihayag ang ebanghelyo

  Bangon at ihayag ang ebanghelyo!
Sagipin ang natisod na tao!
Nasa dilim sila, napapahamak!
Nasaan ang iyong pusong may habag?
Bangon! Magpahayag! Tao’y ibigin!
Ang panahon ay samantalahin!