Higit sa lahat ang Manliligtas

1
Higit sa lahat ang Manliligtas
Sa salarin, Kordero ang lunas,
Nabubuhay nang ating matawag,
Tinaas ng Diyos higit sa lahat.
  Humihigit Siya sa lahat!
Kristo napako, higit sa lahat!
Tayo’y sangkap Niya na tumatawag,
Tinaas ng Diyos higit sa lahat!
2
Matinding alon na lumalamon;
Kaligtasa’y nasa Panginoon,
Tingnan si Hesus, tayo’y tangan Niya,
Lumakad sa alon nang payapa.
3
May hadlang sa atin sa lansangan,
Mga balakid sa ’ting daanan;
Walang takot tayo ay lalakad
Sa Kanya tayo’y higit sa lahat.
4
Tanging sa Kanya ang kaharian,
Saklaw ang tanang kapanahunan,
Kasama’y matagumpay na banal,
Maharlika na higit sa lahat.