Hari ng mga hari

1
Hari ng mga hari,
Sa Iyo dapat kumampi;
Pinahiran ng Diyos Ka,
Sa Iyo kami’y sumamba.
Hari ng mga hari
Laksa sa Iyo’y magbunyi!
2
Lahat ng mga bansa,
Ikaw ang mamahala;
Anumang uring bayan,
Ikaw ang paglingkuran.
Hari ng mga hari,
Lahat sa Iyo’y pupuri.
3
Matatag Iyong luklukan,
Patuloy kaharian;
Sa glorya’t kapangyar’han,
Patuloy papurihan.
Hari ng mga hari,
Laksang banal pupuri.
4
Poong kaibig-ibig,
Ngalan Mo’y aking awit;
Iyong pa’muno’y kay tamis,
Kaharia’y ’ming nais.
Hari nga mga hari,
Kami sa Iyo bubunyi!