Magugulong bansa hangad ay walang kabuluhan

1
Magugulong bansa hangad ay walang kabuluhan,
Mga hari’t pinuno naghanda, nagsanggunian
Laban sa Panginoon at sa Kanyang Pinahiran,
Lagutin kanilang tali nang tayo’y makalagan.
2
Si-yang nauupo sa kalangitan ay tatawa:
Diyos,  sa labis na pagdaramdam, binalisa sila,
Gayon ma’y sa bundok Sion, naro’n Haring Pinahiran,
Tungkol sa pasya, Diyos, lahat ng hari sinabihan.
3
Ang Siyang Pinahiran ng Diyos ngayon ay si Kristo nga,
“Ikaw ay Aking Anak”, Panginoon nagsasaysay.
Mga bansa ibibigay Ko sa Iyo na Iyong mana
Sa husay ng Iyong pagkahari dudurugin Mo sila.
4
O magpakapantas kayong mga hari ng lupa,
Maglingkod ng may takot, magalak sa panginginig,
Anak hagkan baka magalit, kayo’y mapahamak,
“Pinagpala lahat ng sa Kanya’y nagtitiwala.
5
Purihin Ka namin nakita Kang ang Pinahiran,
Nagsisisi kami, sa pag-ibig Anak hinagkan.
Pinagpala lahat ng sa Kanya’y nagtitiwala
At sa sumampalataya sa nabuhay na Isa.