Di madugay moanhi nang Ginoo

1
Di madugay moanhi nang Ginoo,
Mga tunob Niya madungog.
Magtukaw ug kanunay nga magbantay,
Aron lipayon N’ya’s paglalin.
  O himaya! Cristo mobalik!
O himaya! Ubang maghari!
Mahimayao’g lawas, uban Niya,
Malipayong usang magdayeg N’ya.
2
Di madugay Bitoon S’yang motungha;
Gabii lalum, mokadlawon na.
Di gyud magpaanod sa urog karon,
Makalikay’s dakong pagsulay.
3
Pagbalik N’ya sulugoon gantihan;
Nagmahal N’ya purongpurongan.
Magtukaw gyud ta, dag-ong kalibutan,
Higugmaon S’ya ug silbehan.
4
Di madugay maghari’s gingharian;
Yawa gapuson, yuta dag-on.
Makig-away gyud ta, dag-ong kaaway,
Sa trono N’ya ilakip dayon.